1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKHSV
 
3. Hướng dẫn trình bày nội dung ý tưởng NCKHSV
    - Trang thứ 1: trang bìa tóm tắt tên ý tưởng (theo mẫu)
    - Trang thứ 2 trở đi: trình bày theo nội dung quy định:
      + Đặt vấn đề: tình hình thực tế, những mô hình hay giải pháp đã được thực hiện và những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân giúp hình thành ý tưởng, sự cần thiết và tính khả thi của ý tưởng.
      + Mục tiêu: nêu lên được sản phẩm cụ thể mà tác giả muốn hướng đến trong ý tưởng (VD: thiết bị, máy móc, sản phẩm, quy trình, cửa hàng,... với các tính năng mới, sáng tạo do tác giả đề xuất)
      + Phương pháp và nội dung thực hiện: phương pháp sử dụng, lộ trình và nội dung thực hiện, các mô hình đề xuất để thể hiện tính sáng tạo của ý tưởng.
      + Ý nghĩa - đề nghị: ý nghĩa khoa học và thực tiễn (tính khả thi), hiệu quả kinh tế - xã hội, quy mô và phạm vi áp dụng. Đề nghị để ý tưởng được thực hiện.
      + Tài liệu tham khảo và phụ lục.

* Lưu ý:

Ý tưởng phải được đánh máy trên khổ giấy A4 (210 x 297), sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 13, đánh số thứ tự ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang. Các ý tưởng chỉ được phép dài tối đa 10 trang (không kể phần phụ lục) đối với ý tưởng tham gia vòng loại và 50 trang đối với ý tưởng vào chung kết.

 

4. Các yêu cầu khi báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH:
   - Tính mới, điểm nổi bật của kết quả NCKH.
   - Tính khoa học trong PP nghiên cứu, cách giải quyết vấn đề.
   - Tính ứng dụng và kinh tế.
   - Cách thức trình bày, hình thức báo cáo.
   - Mức độ hoàn thành, đáp ứng mục tiêu đã đăng ký.