xem chi tiết danh sách tại đây ...

Danh sách sinh viên đã thuộc diện quá hạn đào tạo và nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học vào cuối tháng 11/2017.

Các trường hợp cứu xét: xem xét từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Gia hạn đào tạo:
- Sinh viên còn nợ cá học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.
- Sinh viên nghỉ học tạm thời để thi hành nghĩa vụ quân sự.
- Sinh viên được hưởng đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.

2. Chuyển hệ đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy ( trình độ đại học)
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển hệ đào tạo vừu làm vừa học. Thời gian đào tạo tối đa cho phép, được tính theo khóa tuyển sinh của hệ VLVH được chuyển
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển hệ đào tạo 08/11/2017.

3. Chuyển bậc đào tạo:
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển bậc đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa cho phép, được thính theo khóa tuyển sinh của bậc đào tạo được chuyển đến
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển bậc đào tạo 08/11/2017.

Khoa sẽ nhận đơn xin cứu xét, gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo từ ngày 18/10/2017- 8/11/2017.