Căn cứ quy chế học vụ học chế tín chỉ 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013, Nhà trường ban hành kế hoạch về cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên hệ chính quy thuộc diện quá hạn đào tạo, như sau:
A. XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO:
1. Đối tượng áp dụng:
1.1 Trình độ đại học: Sinh viên từ khóa 13 tuyển sinh 2009 trở về trước.
1.2 Trình độ cao đẳng: Sinh viên từ khóa 7 tuyển sinh 2011 trở về trước.
2. Tổ chức thực hiện:
2.1 Xóa tên: Sinh viên chưa hoàn tất các môn học trong chương trình đào tạo.
2.2 Cứu xét: Xem xét cứu xét, cụ thể các trường hợp như sau:
2.2.1 Gia hạn đào tạo:
- Sinh viên còn nợ các học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.
- Sinh viên được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.
2.2.2 Chuyển hệ đào tạo (trình độ đại học):
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển hệ đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa cho phép, được tính theo khóa tuyển sinh của hệ VLVH được chuyển đến.
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển hệ đào tạo 31/10/2016.
2.2.3 Chuyển bậc đào tạo:
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển bậc đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa cho phép, được tính theo khóa tuyển sinh của bậc đào tạo được chuyển đến.
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển bậc đào tạo 31/10/2016.
B. CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN SẮP QUÁ HẠN ĐÀO TẠO:
1. Đối tượng: Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ thuộc các khóa sau đây:
1.1. Trình độ đại học:
1.1.1. Thời gian đào tạo 4 năm:
- Sinh viên khóa 14 tuyển sinh 2010, buộc thôi học vào tháng 10/2017.
1.1.2. Thời gian đào tạo 4,5 năm:
- Sinh viên khóa 13 tuyển sinh 2009, buộc thôi học vào tháng 10/2017.
1.2. Trình độ cao đẳng:
- Sinh viên cao đẳng khóa 8 tuyển sinh 2012, buộc thôi học vào tháng 10/2017.
2. Hướng dẫn thưc hiện: Khoa thông báo cho sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch học tập và hoàn thành đúng thời hạn đào tạo theo quy định của trường. Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ nếu không hoàn thành việc học sẽ bị buộc thôi học vào đợt xét học vụ T.10/2017.
C. KẾ HOẠCH THỜI GIAN:

STT

Nội dung

Thực hiện

Thời hạn

1

Gửi danh sách SV quá hạn đào tạo, về các Khoa; P. Công tác HSSV, website phòng Đại học.

P. Đại học

17/10/2016

2

Thông báo xử lý quá hạn đào tạo đến từng sinh viên và phụ huynh (bằng nhiều hình thức: email, điện thoại, đăng lên website, gửi thư…).

Các Khoa

17/10-25/10/2016

3

Nhận phản hồi từ sinh viên, nhận đơn cứu xét gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo

Các Khoa

18/10-31/10/2016

4

Gửi danh sách SV nằm trong diện cảnh báo học vụ về các Khoa, website phòng Đại học

P. Đại học

03/11/2016

5

Thông báo cảnh báo học vụ đến từng SV và phụ huynh (bằng nhiều hình thức: email, điện thoại, gửi thư, đăng lên website,…) để SV lên kế hoạch học tập.

Các Khoa

03/11-14/11/2016

6

Thông báo danh sách SV được gia hạn đào tạo.

P. Đại học

Các Khoa

17/11/2016

7

Nhận đơn SV xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo đối với sinh viên không được nhà trường cứu xét cho học tiếp

Các Khoa

17/11-21/11/2016

8

Ra quyết định chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo trình Ban Giám hiệu.

P. Đại học

28/11/2016

9

Lên kế hoạch tổ chức học trả nợ (đối với những môn học không có trong HK2/2016-2017) cho SV trong diện được gia hạn đào tạo.

Các khoa;

P. Đại học.

01/12-15/12/2016

10

Ra quyết định xóa tên SV quá hạn đào tạo trình Ban giám hiệu.

P. Đại học

15/12-20/12/2016

 

STT

Nội dung

Thực hiện

Thời hạn

1

Gửi danh sách SV quá hạn đào tạo, về các Khoa; P. Công tác HSSV, website phòng Đại học.

P. Đại học

17/10/2016

2

Thông báo xử lý quá hạn đào tạo đến từng sinh viên và phụ huynh (bằng nhiều hình thức: email, điện thoại, đăng lên website, gửi thư…).

Các Khoa

17/10-25/10/2016

3

Nhận phản hồi từ sinh viên, nhận đơn cứu xét gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo

Các Khoa

18/10-31/10/2016

4

Gửi danh sách SV nằm trong diện cảnh báo học vụ về các Khoa, website phòng Đại học

P. Đại học

03/11/2016

5

Thông báo cảnh báo học vụ đến từng SV và phụ huynh (bằng nhiều hình thức: email, điện thoại, gửi thư, đăng lên website,…) để SV lên kế hoạch học tập.

Các Khoa

03/11-14/11/2016

6

Thông báo danh sách SV được gia hạn đào tạo.

P. Đại học

Các Khoa

17/11/2016

7

Nhận đơn SV xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo đối với sinh viên không được nhà trường cứu xét cho học tiếp

Các Khoa

17/11-21/11/2016

8

Ra quyết định chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo trình Ban Giám hiệu.

P. Đại học

28/11/2016

9

Lên kế hoạch tổ chức học trả nợ (đối với những môn học không có trong HK2/2016-2017) cho SV trong diện được gia hạn đào tạo.

Các khoa;

P. Đại học.

01/12-15/12/2016

10

Ra quyết định xóa tên SV quá hạn đào tạo trình Ban giám hiệu.

P. Đại học

15/12-20/12/2016