1. Từ ngày 23/8 - 06/9/2017: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên trong diện xử lý học vụ (đơn khiếu nại, đơn cứu xét, đơn xin chuyển bậc/ chuyển hệ đào tạo)
2. Ngày 25/92017: Khoa thông báo kết quả xử lý học vụ đến sinh viên.
3. Từ ngày 25/9/ - 27/9/2017: Khoa nhận đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo đối với trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp (chuyển bặc đối với những ngành có đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp).
4. Ngày 13/10/2017: Nhà Trường ra quyết định buộc thôi học đối với những trường hợp không được cứu xét.