STT NỘI DUNG SINH HOẠT CLB

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

ĐỊA ĐIỂM

DỰ KIẾN

 PHỤ TRÁCH

DỰ KIẾN

1

Sinh hoạt lần I  - Chào đón Tân SV

Chủ đề: “Your quote”

17/9/2017

ĐH

Tôn Đức Thắng

Lâm, Linh, Châu, Uyên, Tuấn
2 Cuộc thi học thuật tiếng Anh ECHA lần II 22/10 và 29/10/2017

ĐH

Tôn Đức Thắng

 
3

Sinh hoạt lần II

Chủ đề: “Human’s Right

26/11/2019

ĐH

Tôn Đức Thắng

Lâm, Linh, Châu, Uyên, Tuấn
4

Sinh hoạt lần III - Outdoor

Chủ đề: “Celebrities’ Influence”

07/01/2017

ĐH

Tôn Đức Thắng

Lâm, Linh, Châu, Uyên, Tuấn
5

Sinh hoạt lần IV

Chủ đề: “What is the beauty?”

04/02/2017

ĐH

Tôn Đức Thắng

Lâm, Linh, Châu, Uyên, Tuấn
6

Sinh hoạt lần V

Chủ đề: “Should or should not use taboo words?”

18/03/2017

ĐH

Tôn Đức Thắng

Lâm, Linh, Châu, Uyên, Tuấn
7

Sinh hoạt lần VI - Outdoor

Chủ đề: “Back to Childhood”

22/4/2017

ĐH

Tôn Đức Thắng

Lâm, Linh, Châu, Uyên, Tuấn